حک شد انگور به قاموس ضریحت یعنی

حرمت قد همه باده خوران می دارد 

امام اول حلال زاده ها علی 

امیر مطلق ارض و السما علی  

دلمو زده خدا به نامت

عالم و آدم همه غلامت 

تو قرآن ناطقی به والله

 از تیغت بُرنده تر کلامت 

حق علی یا علی یا اشرف ...یا اشجع...یا اصلح...

مام المتقین حق علی یا علی یا اعلم ...یا اورع ...

یا ناصر لدین امیر المؤمنین علی 

مولا مولا مولا علی علی مولا مولا مولا علی علیمطالب مرتبط