شیشه اشکم و در آب فرات افتادم

سگ عباسم از گفته خود دلشادم

شیخ ما گفته بگویم انا کلب زینب

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادممطالب مرتبط