چه شباهت و چه قرابتی

مثل حسن می تازه

 

به شهامت و شجاعتش 

حتی خدا مینازه

 

ازرق رو دیدم ملتهب

مونده چجوری در بره

 

آخه یکی نیست بهش بگه

که حکم مرگت صادرهمطالب مرتبط