چه سور و ساتی شده بر پا توی عالم 

اومده دنیا اونی که دوستش دارم

همونی که بهش خیلی بدهکارم 

اومده برکت با قدم آسمونیش 

داره نور خدا میتابه رو پیشونیش

داره داد میزنه تو چشاش مهربونیش

جان جان جان اومده

آرامش هر دو جهان اومده

جان جان جان اومده

نور خدا از آسمان اومده

جان جان جان اومده

پیغمبر آخر الزمان اومده

آقای من

 بابای حضرت زهرای من 

ای دین و دنیای من 

آقای من 

بیا و دستمو بگیر

رسول الله

چراغ راه این مسیر 

رسول الله

صاحب پیغام غدیر

رسول الله

جان جان جان اومده

آرامش هر دو جهان اومده

جان جان جان اومده

نور خدا از آسمان اومده

جان جان جان اومده

پیغمبر آخر الزمان اومده

آقای من

 بابای حضرت زهرای من

ای دین و دنیای من

 آقای من مطالب مرتبط