عبدی که شود مال خدا مال کسی نیست

دنبال کسی باش که دنبال کسی نیست

خرجی گداهای حرم پای کریم است 

جز دوست کسی با خبر از حال کسی نیست

در راه تقرب دل ما سخت پسند است

مشتاق رخ یار پی خال کسی نیست

هر چند که زشتیم و سیاهیم بلانیم 

این لکنت نا خواسته اشکال کسی نیست

جز مهر نبی پیش خدا هیچ نداریم 

در سینه به جز آل نبی آل کسی نیست

او آمده تا فاطمه اش را بشناسند

بی فاطمه امید به اعمال کسی نیست

عرشی که نبرده است خدا هیچ کسی را

جز او و علی جای پر و بال کسی نیست

پرونده ی ما خط به خطش صوم و صلاة است

سرمایه ی ما در صف محشر صلوات استمطالب مرتبط