هیأت قیام لله اینجا مسیر کوتاه
این کوچه‌های سینه‌زنی هرگز نمیره بی‌راهه
از همین کوچه‌ها شهید می‌بردن
تو همین کوچه‌ها شهید آوردن
آره تو هیأت‌ها حسین می‌گفتن، می‌مردن
اومدم از تولدم تو هیأت امام حسین
مرده بودم، زنده شدم تو هیأت امام حسین

راهی غیر از این بلد نیستم، راه بین هیأت و خونم
جایی جز اینجا نمی‌شناسم، هیأتی هستم و می‌مونم
اومدم از تولدم تو هیأت امام حسین
مرده بودم، زنده شدم تو هیأت امام حسینمطالب مرتبط