ای آرزوی عشق، تمنا کنم تو را
در شاه بیت عاطفه انشا کنم تورا

پرسند اگر تجلی حسن تو را ز من
با آفتاب و آینه معنا کنم تورا

تو راز سر به مهری و در سجده از خدا
خواهم به آه و ندبه که افشا کنم تو را

وقتی اسیر غربت دنیایی خودم
در کنج دل بگردم و پیدا کنم تو را

شرمنده ام که در اثر روسیاهیممطالب مرتبط