فاطمیه غربت تنهایی مولاست

فاطمیه نوبت بی‌مادری ماست...

فاطمیه غربت تنهایی مولاست..

به بیقراری‌های فاطمه 

قرار ما علی علیست

شبیه زهرا بین کوچه ها 

شعار ما علی علیست

یا علی حیدر ...

فاطمیه فصل سرافرازی زهراست

فاطمیه قصه ی جانبازی زهراست 

اگر که دست به تازیانه ایم 

به دست او نمینشست

غرور حیدر مثل پهلوی شکسته اش نمیشکست

یا علی حیدر...

نوحه یعنی شیون زنجیر عزادار

نوحه یعنی زمزمه مردم بازار 

به پرچم و بیرق علی الدوام درود ما سلام ما 

به نوحه خوانان غریبه ی محله ها سلام ما 

یا حسین مظلوم...مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش