تنگ غروبه و عالم به شور و شین

دلها میزنه پر تا کاظمین امشب

واویلا چه بی خبر بدن خورشید میبرن

واویلا رو تخت در بدن خورشید میبرن

بدون خواهر و بدون دختر 

چقدر غریبونه میبردند پیکرو

غریب آقام آقام ...

 مطالب مرتبط