جلوه ی روی تو بود تور مناجت ما

کعبه ی کوی تو بود قبله ی حاجات ما

شربت دیداره تو آب حیات همه 

صحبت این ناکسان مرگ مفاجات ما 

بی تو اگر میروم چاره ندارم ولی 

این همه دوری نبود شرط مکافات ما مطالب مرتبط

حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش
 آقای منی رویای منی
آقای منی رویای منی

سه شنبه, 18 خرداد 1400

پخش