ما وارثان تاریخیم

ما وارثان انبیاییم

ما وارثان خط سرخ عاشوراییم

ما وارثان حسینیم فرزند آدم

ماییم که بار تاریخ را به دوش گرفته ایممطالب مرتبط