اسیر نفس بی بنیاد بودم

به خیال خودم آزاد بودم

حواسم پرت دنیا بود قبلا

من از دلمردگی دل شاد بودم

کجا بودم تو تاریکی 

کجا رفتم به بیراهه

من از مرداب برگشتم

همون راهی که بیراههمطالب مرتبط