ما هم از آمدنت خرسندیم 

به پر شال تو دل می بندیم 

اشک داریم ولی می خندیم 

گریه کن های ارادتمندیم ...

پر به شوق علمت آوردیم 

سر برای قدمت آوردیم

دل مادر به عزیزش بند است

لذتش بوسه ی بر فرزنداست

شاد از  آمدن دلبند است 

شب میلاد شب لبخند استمطالب مرتبط

نم بارون حرم
نم بارون حرم

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
من مجنون و دیوانه ی حسینم
من مجنون و دیوانه ی حسینم

پنج شنبه, 29 تیر 1402

پخش