دوستان را دیدم مست مست مست

مست بست ساقی دانه به دانه

در خماری ماندن لحظه به لحظه

پی یک جام شراب خانه به خانه

آرزو ها در دل شوق ها در جان

تا شوم با خم می شانه به شانه

اسم این حال چیست مستانه

به کجا میرویم میخانه ...مطالب مرتبط