شه ابرو کمان ها صنم پهلوان ها

قمر آسمان ها آمد بهار جهان ها

ای شاخ تر برقصا آمد بهار جان ها

ای شاخ تر برقصا ...

دنیا به طرب آمده سلطان ادب آمده

با اصل و نسب آمده ای جان ...

صدیق لقب آمده مضمون غضب آمده

فارس العرب آمده ای جان ...مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش