میان اهل آسمان قبله به ماه مایل است

اول دفتر ادب نام ابوالفضائل است

اوست نشسته در نظر نیست ز چشم دل نهان

بشکند از نگاه او قلب همه صف شکنانمطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش