سائل امروز عطا جند برابر دارد

دیده بر دست نبی فاطمه حیدر دارد

حسنی ها بخدا روزیشان بیشتر است

چون کریم حرم امروز برادر دارد


شب نزول انوارِ رحمت حسین است

سلام هر رسولی، به ساحت حسین است

 

به هر شکسته بال و شکسته دل بگو که

بیا کنار فطرس، ولادت حسین است

 

چنان صدف که گوهر نشسته در وجودش

میان ظرف قلبم، محبت حسین است

 

در این جهان تیره، فروغ در مسیرم...

چراغ روشنایِ هدایت حسین استمطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش