نخل ایمانم ثمر آورده است

آسمان قرص قمر آورده است

مادر او بال درآورده است

همسر حیدر پسر آورده است

حضرت ام البنین روح تو شاد

فخر کن امشب به این باب المراد

تا خداوندش غضب را آفرید

شیر با اصل و نسب را آفرید

در مدینه نور رب را آفرید

با ابوفاضل ادب را آفرید

ریسه بندان شد تمام علقمه

آمده ذخر الحسین فاطمه

روی دوشش بار سائل میکشد

ابرویش تیغ فضائل میکشد

موج را وقتی به ساحل میکشد

مادرش ام البنین کل میکشد

دانه ی تسبیح او ماه شب است

سایه ی قدش حجاب زینب استمطالب مرتبط