ای صنما ای خدای همه با جنما

اون که می‌میره برا تو منما

 اصیل اصیل ابلفضل

کفیل عقیله ابلفضل

بزرگ قبیله حسین و

عموی قبیله ابلفضلمطالب مرتبط