پهلوانان نمی میرند 

تا ابوالفضل پهلوان است

تا ابد نام جانبازان 

با ابوالفضل جاودان است

عشق او ماورای هر فکر است

یا ابوالفضل قشنگترین ذکر استمطالب مرتبط

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش