خورشیدی رو دستای خورشیده

بازم نور مرتضی تابیده 

بازم یه علی به دنیا اومد

ذکر یا علی مدد پیچیده

ای جلوات خدا یا علی بن حسین

ای صلوات و دعا یا علی بن حسین

ای همه ی مرتضی یا علی بن حسین

رحمت میباره روی دلهای ما

آخه باز بابا شده آقای ما 

پر شد از علی علی دنیای مامطالب مرتبط