همون دم که رفتی دلم رفت

دلم بعد تو از حرم رفت 

نبودی ببینی علمدار

دلم با علم رفت 

اگه برگردی رقیه نمیره ویرونه

اگر برگردی علیاصغر من میمونهمطالب مرتبط