شاه علقمه اباالفضل علی

جان همه اباالفضل علی

یه روزی وارد صحن تو میشیم

همه با دم اباالفضل علی

معشوق هر دلی 

کاشف الکرب حسین بن علی

الله الله به نام اباالفضل

الله الله به جام اباالفضل

الله الله به بام اباالفضل

الله الله به دام اباالفضلمطالب مرتبط