به احترامت به شوق نامت

زمین می‌آید زمان می‌آید

دریده جامه به مقدم تو

تمام خلق جهان می‌آید

به شوق عهدت به خاک مهدت

تمام هفت آسمان می‌آید

تو آمدی و به گوش عالم

طنین بانگ اذان می‌آید

اذان من تو نماز من تو

نیاز من تو تویی فراتر

فدای نامت که شد به نامِ

علی اعظم علی اکبر

یا علی اکبر یا علی اکبرمطالب مرتبط