حب حیدر بغض دشمن های او در سینه ام 

لحظه ای کاهش نیابد حب و بغض و کینه ام 

با عدوی فاطمه من دشمنی دیرینه ام 

می روم جنت ها با همین لعنت ها 

عدو می سوزه می برم لذت ها 

حیدر آقامه مطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش