ولایتش اصول دینه ، حیدر

معنی قرآن مبین ، حیدر

حرف نبی فقط همینه، حیدر

تنها امیرمومنین ، حیدر

چه هیبتی داری

شجاعتی داری

فقط تو عالم تو حیدر کراری

عبد اشجع الناسم

کرده پدری واسم

من خلیفه ایی دیگر

غیر علی نشناسم

چه هیبتی داری

شجاعتی داری

فقط تو عالم تو حیدر کراری

عبد اشجع الناسم

کرده پدری واسم

من خلیفه ایی دیگر

غیر علی نشناسم

من شیعم ، حیدر آقام

ولایتش اصول دینه ، حیدر

معنی قرآن مبین ، حیدر

حرف نبی فقط همینه، حیدر

تنها امیرمومنین ، حیدر

چه هیبتی داری

شجاعتی داریمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش