قال الحیدر ابوتراب اصحاب المهدی شباب

ای جوون حسین منم جوونم

ای جوون حسین غمت به جونم

ای جوون حسین دعا کن امشب من خودم رو به آقام برسونم

دعا کن که تو بی نشونیم بیادو

دعاکن که توی جوونیم بیاد

دعاکن که بی پرده نور و ببینم

دعاکن که صبح ظهور و ببینم

قال الحیدر ابوتراب اصحاب المهدی شباب

ای جوون حسین منم جوونم

ای جوون حسین غمت به جونم

ای جوون حسین دعا کن امشب من خودم رو به آقام برسونم

دعا کن که تو بی نشونیم بیادو

دعاکن که توی جوونیم بیاد

دعاکن که بی پرده نور و ببینم

دعاکن که صبح ظهور و ببینم

قال الحیدر ابوتراب اصحاب المهدی شباب

ای جوون حسین منو صدا کن

ای جوون حسین منو نگاه کن

ای جوون حسین برای اینکه یار مهدی بشم منو دعا کن

دعاکن کن که این انتظار سر بیادو

دعاکن که این جمعه از در بیادو

دعاکن برای جنابش بمیرم

دعاکن که پای رکابش بمیرم

قال الحیدر ابوتراب اصحاب المهدی شبابمطالب مرتبط