آهای مردم آگاه

آهای مردم گمراه 

آهای عاشقا 

آهای نوکرا

اومد اباعبدالله

شاهنشاه اومده 

دلبر دلخواه اومده 

روشنای راه اومده  

که ابی عبدالله اومده مطالب مرتبط