خواهم که بوسه ات زنم اما نمی شود
 جایی برای بوسه که پیدا نمی شود
 
 لب را به هم بزن و نفس زن که هیچ چیز
 شیرین تر از شنیدن بابا نمی شود
 
 این پیرمرد بی تو زمینگیر می شود
 بی شانه ی تو مانده اگر پا نمی شود
 
 هر عضو را که دیده ام از هم گشوده است
 جز چشم تو که بر رخ من وا نمی شود
 
 خشکم زده کنار تو و خنده هایشان
 خواهم بلند گردم از اینجا نمی شود
 
 ای پاره پاره تن ز دل پاره پاره ام
 گفتم بغل کنم بدنت را نمی شود
 
 باید کفن به وسعت یک دشت آورم
 در یک کفن که پیکر تو جا نمی شود
 
 حجله گرفته پای تنت مادرم ببین
 اشکم حریف گریه ی زهرا نمی شودمطالب مرتبط

جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش