نه دنبال کسی میره و نه فرار میکنه

نصیحت میکنه اول نه شکار میکنه

یجور میجنگه میگه معاویه العجب

ببین حیدر توی میدون چکار میکنه 

وقتی که به لشکر دشمن میزنه

اول نسل میبینه بعدا میزنه 

تنها اون کافر رو که تو سلبشم

یه مومن نباشه رو گردن میزنه

 مطالب مرتبط