پاشید هدیه بدید

برا علی بن حسین بمیرید 

پاشید که قنداقش روزی رسونه

پاشید آی جوونا روز جوونه

خَلقا و خُلقا یه رسول الله

راه تا حسین با این پسر کوتاهه

این نوه ی علی ولی الله 

أشهد أن محمداً رسول الله

أشهد أن هذا حسن 

أشهد أن هذا حسين 

أشهد أن هذا علي ولي الله 


مطالب مرتبط