مثه انگور انگور انگور شیرینه لبهاش

شده خیره خیره به چشم باباش

هزار الله الله الله اکبر

به روی زیبا و به قد و بالاش

جوونا عزیزن ، امشب به پا میخیزن

حاضرن نذر اکبر جون به پاش بریزن

مستی بیشماره ، خوشی قطار قطاره

علی اکبری ها کِل میکشن دوباره

... یا علی اکبر ، جانم علی اکبر ...مطالب مرتبط