ز کاخ شام صدای خورش می آید

سبحان الله ...

صدای غرش شیری به گوش می آید

سبحان الله ...

صدای کیست که هر کس شنیده میلرزد

سبحان الله ...

ستون ستون دل قصر یزید میلرزد 

سبحان الله ...

به آسمان و زمین این صدا شده غالب

به این کلام الهی سجده ها واجب 

منم علی منم علی منم علیمطالب مرتبط