جان فدای مکتب و دین است این

رسم آقازادگی این است ای

هده ای لفظ ز معنا خالی اند

بس که آقازاده ی پوشالی اند

عنده ای فکر عبور از مردمند

در همین شهر و دور از مردمند

پای صندوق آفتابی میشوند

پشت جبهه انقلابی میشوند

فکرشان دنبال حزب و دسته است

انقلاب از دست اینان خسته است
مطالب مرتبط