پایین پای شاهی و از عالمی سری

پروردگارمی چو الله اکبری

وقت ادب به محضر شبیه بید

وقت رجز بلندی سرو صنوبری

مرغوب ز تو نبود در بساط دوست

ماه حسین هستیو دنیات مشتری 

زان رو که خلق و منظق و خلقت پیمبریست

سوگند میخورم به پیمبر پیمبریمطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش