خنجر به دست اومد ملاقات

شمر کجا و جد سادات 

خنجر نبرید سر شاهو

کنده شده از تن با مکافات

تیر و شمشیرا که بی حد شدن

نیزه ها با پیکرش بد شدن 

کشتنش محل ندادن بهش

بی تفاوت از تنش رد شدن

زیاده عالمو نیزه کمش کرد

تنو نعل های تازه درهمش کرد

بزرگ خاندان اهل بیتو

زیر انداز دهاتی ها جمعش کرد
مطالب مرتبط

دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)

دو شنبه, 07 اسفند 1402

پخش