بارون علی

میباره پشت سرت محزون علی

برو  گاهی سرو برگردون علی 

دلمو میبری تا میدون علی 

ای جان علی 

رد شدی تو از زیر قرآن علی 

نزنه به زندگیم طوفان علی 

بخونم واسه تو الرحمن علی 

بارون بارون بارون نیزه 

فاتحتو میخونه نیزه 

دستمو رو زانو میگیرم 

زانومو میلرزونه نیزه

 مطالب مرتبط