ایوان علی قبله مردم به به

لب‌هاش ندیده نان گندم به به 

دریای علی و فاطمه یلتقیان

به به دو بحر پر تلاطم به به 

به به به نم باران نجف 

بر قبله ی عشق ایوان نجف

به به به شه ملک لا فتی 

به به به علی سلطان نجف

به به به علی 

به به به نجف 

مطالب مرتبط