تمام لذت عمرم همین است

که مولایم امیرالمومنین است 

همین است و همین است

 فقط حیدر امیرالمومنین است 

مولانا علی حیدر مولانا علی حیدر مولانا علی حیدر 

با من صنما دل یک دله کن 

گر سر ننهم وانگه گله کن 

علی علی علی علی مطالب مرتبط