ای امیر بی گزند خدمت‌گزار تو منم

تا همیشه نوکر ایل و تبار تو منم 

چه نیازی به توضیح حرف من خود تلمیحه 

ذکر و فکر تو تسبیحه 

یا حیدر یا حیدر ... یا حیدر یا حیدر

قلب من همیشه هست در انحصار تو علی 

شاکرم همیشه از پروردگار تو علی 

ای رحیم و رحمان حیدر 

مرز کفر و ایمان حیدر 

اولین مسلمان حیدر 

مطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش