اول عشق تو ” لَن ” بود نمی دانستم
آخرش هم ” ابَداً ” بود نمی دانستم

.

نام عاشق همه جا بیشتر از معشوق است
 همه جا صحبت من بود نمی دانستم

.

چشم من خیس شد ، عاشق شدنم هم لو رفت
 گریه بر من قَدِغن بود نمی دانستم

.

بعد از این نام مرا نیز فراموش کنید
 عشق ، بدنام شدن بود نمی دانستم

.

تا دم خیمه رسیدیم و ندیدیم تو را

دل ما اهل ” قَرَن ” بود نمی دانستم

.

از لب چشمه مرا تشنه برم گرداندند
 تشنگی طالع من بود نمی دانستم

.

مرغ باغ ملکوتم به خدا حیف شدم
 در دلم میل چمن بود نمی دانستم

 مطالب مرتبط