آغوش علی خانه ی امنیست پس از مرگ

داخل بشوم ، کاش در آن حصن حصینش 

یا رب برسانم به نجف دغدغه دارم 

کم بوسه زدم نوبت آخر به زمینشمطالب مرتبط