خیبر خیبر یا صهیون 

جیش محمد قادمون 

امروز در بیروت روح تازه داریم 

در غزه از روح حماس آوازه داریم 

اینک برای فتح و پیروزی شتاب است 

این بانگ نسل سوم این انقلاب است 

گر صد حرامی ، صد خطر در پیش داریم 

حکم جلودار است سر در پیش داریم 

خیبر خیبر یا صهیون 

جیش محمد قادمون 

حیدر حیدر مطالب مرتبط