بنا این بود تا فتح برادر را کند کامل 

بیان عشق و شرح غم بماند بعد در وقتش

اسارت رفت فرزند خلیل الله نه هرگز 

بتی در شام باقی بود زینب رفت سروقتش 

سیده زینب ... سیده زینب 

یا حسن مولا ... یا حسن مولا 

مطالب مرتبط