نفست گرم بانو که قیامت کردی 

مثل کوه ایستادی استقامت کردی 

نفست گرم بانو دشمن از پا افتاد 

کوفه امروز باز هم یاد مولا افتاد 

علمو بگیر خیال ابالفضل تخت شه 

علمو گرفتی کار عدو هم سخت شه

این خودش کافیه تخت ستم بد بخت شه

خطبه ی زینب با صوت علی پخش شهمطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش