ای اهل دل را جنّة الاعلا مدینه
 باز آمدم آغوش خود بگشا مدینه
 
 آغوش بگشا کز رضا باشد سلامم
 بر تربت گمگشتۀ زهرا مدینه
 
 آغوش بگشا تا ز باب جبرئیلت
 آیم حضور خواجۀ اسری مدینه
 
 آغوش بگشا تا کنم با چشم گریان
 گمگشتۀ سادات را پیدا مدینه
 
 آغوش بگشا تا کنار قبر زهرا
 گریم به یاد گریۀ مولا مدینهمطالب مرتبط