جدا کردند ساحل را ز دریا

جدا کردند عالم را ز معنا

جدا هرگز نشد مولا ز مردم 

جدا کردند مردم را ز مولا 

او که پای مردم مانده بود 

مردمی‌ترین فرمانده بود 

کشته ی هدایت شد علی

آنقدر که خطبه خوانده بود 

دنیای بی علی حالا چه می‌کنی 

امروز اگر گذشت فردا چه می‌کنی 
مطالب مرتبط