از کرب و بلام خاکم نجفه

که صحن علی بیت الشرفه

از این حرم بی حرف و حریف

باید برسیم تا قدس شریف

قسم به خون مظلوم صبر خدا زیاده

که ذوالفقارو حیدر به دست مهدی داده

از دل کعبه ای دل منتظر علی باش

با سربازای مهدی پشت سر علی باش

ای عالم قسم به خون علی 

مرگ بر زندگی بدون علی

میشه مهدی زمونه علی 

مرگ بر زندگی بدون علی
مطالب مرتبط