از همه که خسته شدم

کنج دل آسمونم 

شب شد و باز ستاره وا شد 

دست دو تا چشمامو دادم به دل پریشونم

دیدم دلم راهی قم شد 

توی خوبا بده بودم 

قید راهو زده بودم 

ولی با عشق خودت اومده بودم 

آخر قصه ی عشق با تو معلومه 

تو شبای حرمت دلم چه آرومه 

تو شبیه مادرت قبله حاجاتی 

الهی فدات بشم حضرت معصومهمطالب مرتبط