اذن دخول حرم تو یا ابالفضله

دست عطا و کرم تو یا اباالفضله

یا ابالفضل ...مطالب مرتبط